Súťaž amfiteáter Košice

Autori: Matej Mihalič, Martin Mihály, Laco Bartko

ŠIRŠIE VZŤAHY
Riešený areál sa nachádza v dotyku dopravného kríženia nadmestského významu. Navrhované riešenie zohľadňuje potrebu vytvoriť predpolie tvoriace prirodzenú bariéru zo strany od triedy SNP. Táto plocha predstavuje prechod mestského priestou do plochy parku, je preto z časti využívana pre aktivity – trhovisko šport parking.
Hlavný vstup peších do objektu zachováva stávajúci zažitý stav, prístup z ulice Stará spišská cesta. Súčasťou areálu sa stávajú niektoré objekty kaplnok krížovej cesty.

AREÁL
Návrh maximálne zohľadňuje danosti súčasnej morfológie areálu a amfiteátra. Hala sa dostáva do centra územia. Vytvára si svoje predpolie smerom k Festivalovému námestiu, čím eliminuje nepriaznivé dopady na rezidenčnú zástavbu a os Kalvárie. Revitalizované ostáva ostatné exteriérové sedenie pôvodného amfiteátra v parkových a sadových úpravách. Areál je doplnený o športoviská, ihriská,…, doplnkové objekty nenáročnej prevádzky. Zámerom je vytvoriť z areálu živý mestský park pre vyžitie. V areáli objektu navrhujeme rozmiestniť doplnkové funkcie, stánky, občerstvenie, predjané plochy.
Návrh dáva predpoklad etapovitého riešenia areálu: hala, parking, park, doplnková vybavenosť, …

MULTIFUNKČNÁ HALA
Objekt multifunkčnej haly prestrešuje zredukovanú časť pôvodného amfiteátra. Jeho prevádzka sa člení na spoločenský foyer /s bohatou vybavenosťou/, multifunkčnú sálu a objekt/-y zázemia. Pôvodný objekt zázemia je rekonštruovaný /prepláštený/ a dostáva sa do centrálnej polohy haly. V doplnení o ďalšiu membránu plní funkciu zázemia pre účinkujúcich /šatne, hygiena,…/, ako aj návštevníkov /šatňa, predaj lístkov, kaviareň, toalety,…/. Toto členenie umožňuje využiť objekt na dve súčatne prebiehajúce aktivity. Kapacita haly je prisôsobená možnostiam areálu, tak aby bol optimalizovaný pomer park / hala / parking.

KONŠTRUKCIA HALY
Škrupina haly je kupolou z oceľových nosníkov /12/ s vrcholovým prstencom. Polykarbonátový dvojplášť je kotvený na sekundárnu obvodovú konštrukciu.

DOPRAVA
Areál je dopravne napojený z Festivalového námestia – hromadný parking návštevníkov a ulice Račí potok /pri súčasných garážach/ – zázemie haly a autobusy. Riešenie parkingu návštevníkov ponúka niekoľko alternatív – pozemný parking, podzemný parking v kombinácii s pozemným, čiste podzemný parking – čo môže byť predmetom jednotlivých etáp areálu. V prvej etape navrhujeme povrchový parking pre návštevníkov, ktorého časť bude slúžiť ako verejné trhovisko, druhá etapa uvažuje s vytvorením podzemného objektu a uvolnením predpolia objektu pre park a športoviská.
Súčasťou návrhu je riešenie dopravného uzla Festivalového námestia. Návrh dnešné riešenie transformuje do centrálneho kruhového dopravného systému, vrátane električiek. Čím sa predpokladá plynulý a ľahko organizovaný pohyb i v záťažových situáciách kultúrno-spoločenských akcií.

___
HALA
kapacita:
hlavná sála 2500 divákov
foyer / multifunkčná sála 1000 divákov
účinkujúci: 150
obostavaný objem: 68 000 m3
povrch plášťa: 4 200 m2

DOPRAVA
parking: 330 miest
podzemny parking: 24 miest

AREÁL
plochy sadových úprav: 3 200 m2
plochy spevnených plôch: 2 100 m2

commercial, competition, culture