NP_KSC

Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra Nitrianske Pravno
Autori: Martin Mihály, Laco Balogh, Šimon Doubrava

 

Zadanie súťaže pracuje s pomerne veľkorysým stavebným programom, sála pre minimálne 300 ľudí do obce s 3000 obyvateľmi sa zdá byť možno prehnaným požiadovkom. Zvažujeme možnosť okresať stavebný program aj za cenu nesplnenia požiadavok zadávateľa. Nakoľko nám formát súťaže neumožňuje zistiť detailnejšie dôvody, ktoré viedli zadávateľa ku konkrétnemu zadaniu, rozhodujeme sa rešpektovať zadanie tak ako je postavené s vedomím, že koncový užívateľ vie najlepšie aké sú potreby ľudí ktorý žijú na danom mieste.

Ideovo vychádzame z tvaru námestia, charakteru okolitej zástavby a jestvujúcej budovy úradu, z jej jedinečnej a takmer centrálnej polohy v ňom. Základná koncepcia návrhu je založená na vrstvení funkčných celkov. Budova prístavby bezprostredne naväzuje na budovu úradu, zľahka sa ho dotýka, ale nenarúša – rešpektuje. Nová budova je suverénna, funkčná a striedma. Pôdorysná stopa prístavby je citlivo volená vzhľadom k proporciám námestia a budovy – približne štvorcové námestie nám dovoľuje pristaviť štvorcovú budovu o šírke historického úradu. Prístavbu a historickú budovu spája ochoz – podesta v úrovní 1NP. Je prístupná schodami – stupňami na sedenie, je v časti prístavby zastrešená. Poskytuje tieň, útočisko pred dažďom, miesto na stretnutie. Podesta dopĺňa námestie o mestotvorný prvok.

Pre fasádu novej budovy je typická gradácia stĺporadia, ktorá rešpektuje význam jednotlivých vstupov do objektu. Gradácia zároveň slúži ako navádzací prvok – hlavný vchod je pod najvýraznejším oblúkom. Oblúky budov na námestí a na historickej budove boli inšpiráciou pri riešení tvaroslovia ochozu.

Čo s námestím? Je zdegenerované, je fragmentované, je zničené a dávno sa rozpadlo, chýba mu celistvosť – myšlienka. Navrhujeme ho zjednotiť, otvoriť, aby sme v ňom mohli ukotviť našu budovu. Návrh zelene – doplnenie stromov do pravidelného rastra, ktorý zvýrazní geometriu námestia. Zjednotenie povrchu námestia – zjednotením celej plochy námestia sa podporí jeho mestotvorný charakter. Zachované sú pôvodné dopravné trasy, priestory komunikácií sú od ostatných priestorov námestia oddelené plošným značením a prvkami mestského mobiliáru. Výrazný je pravidelný raster námestia. Plochy zelene sú zachované v súčastnom stave, možné je aj rozšírenie. Priestor námestia je dotvorený lineárnym vodným prvkom.

Výsledná hmota výškovo rešpektuje hitorickú budovu úradu, dopĺňa ju, ale odmieta sa jej bezpodmienečne podriadiť. Chceme vytvoriť dialóg dvoch kvalitatívne rovnocenných architektúr, preto volíme pomerne expresívnu formu domu, ktorý sa viac hodí do mestského a nie vidieckeho prostredia, ale taká je aj historická budova námestia a nakoniec aj námestie samotné.

competition, culture, renovation